Statut Polskiego Instytututu Środowiska Pracy

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Polski Instytut Środowiska Pracy, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „PIŚP”.
 3. Stowarzyszenie w kontaktach zagranicznych używa nazwy: „Polish Workplace Institute” lub nazwy skróconej „PWI”.
 4. Stowarzyszenie może posiadać własny znak graficzny, pieczęcie, odznaki i barwy.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz może się zrzeszać z tymi organizacjami.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy, oraz powoływać oddziały w kraju i za granicą.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celami Stowarzyszenia są :

 1. rozwój i popularyzacja wiedzy na temat środowiska pracy;
 2. prowadzenie badań nad środowiskiem pracy w organizacjach i związanej z tym komunikacji;
 3. edukacja w zakresie projektowania i tworzenia środowiska pracy;
 4. integrowanie środowiska osób i podmiotów zajmujących się badaniami i tworzeniem strategii środowiska pracy, w tym ku wzrostowi kompetencji osób specjalizujących się w tej dziedzinie i pokrewnych;
 5. upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu środowiska pracy i dziedzin pokrewnych;
 6. opiniowanie zagadnień i rozwiązań systemowych związanych z regulacjami zasad tworzenia i funkcjonowania środowiska pracy;

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń z zakresu środowiska pracy,
 2. propagowanie i organizowanie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk związanych z realizacją procesów tworzenia i funkcjonowania środowiska pracy, w szczególności poprzez organizację debat, warsztatów, konferencji itp.,
 3. organizowanie konferencji, seminariów, wykładów związanych z celami Stowarzyszenia,
 4. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 5. organizowanie wystaw związanych z celami Stowarzyszenia,
 6. prowadzenie badań i publikowanie raportów na temat środowiska pracy w Polsce,
 7. wspieranie i popularyzowanie badań naukowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne,
 8. tworzenie programów mających na celu badanie potrzeb pracowniczych w obrębie środowiska pracy,
 9. tworzenie baz danych i analiz rynku,
 10. udzielanie, na wniosek członka Stowarzyszenia, opinii i rekomendacji odnośnie do prowadzonej przez niego działalności, dorobku zawodowego i wiarygodności,
 11. definiowanie standardów działalności konsultantów zajmujących się tworzeniem środowiska pracy (ang. workplace consultants) oraz innych specjalistów i zawodów zajmujących się dziedziną środowiska pracy,
 12. dbanie o utrzymywanie najwyższych standardów zawodu konsultanta środowiska pracy poprzez opracowanie i popularyzację zasad etyki konsultantów i badaczy środowiska pracy,
 13. podejmowanie działań mających na celu kształcenie kompetentnych specjalistów zajmujących się prowadzeniem badań i opracowywaniem strategii środowiska pracy m.in. poprzez prowadzenie kursów i wydawanie certyfikatów,
 14. współpracę z organami władzy publicznej, w tym poprzez inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz wydawanie opinii w zakresie regulacji prawnych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 15. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organów doradczych władzy publicznej,
 16. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi w zakresie związanym z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 17. powoływanie zespołów roboczych dla obszarów strategicznych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i uzyska rekomendację trzech członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje jednogłośnie Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po uzyskaniu zgody kandydata oraz przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. korzystania z poparcia Stowarzyszenia we wszystkich podejmowanych przez członka działaniach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 6. rekomendowania przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia,
 7. regularnego otrzymywania informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. godnego i odpowiedzialnego reprezentowania Stowarzyszenia,
 5. informowania Stowarzyszenie o wynikach swoich prac podejmowanych w zakresie realizacji celów statutowych,
 6. regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia skierowanej w formie pisemnej do Zarządu,
 3. wykluczenia przez Zarząd:
 • a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania należności i wyznaczeniu w tym celu terminu nie krótszego niż 14 dni,
 • b. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Rozdział XXXVI. Kodeksu Karnego)
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, z tym zastrzeżeniem, iż kooptacji do Zarządu dokonuje się z Komisji Rewizyjnej, a Komisja Rewizyjna uzupełnia skład spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. określanie wysokości składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. proponowanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Rozdział V. Jednostki organizacyjne stowarzyszenia

§ 27

 1. W ramach Stowarzyszenia działać mogą następujące rodzaje jednostek organizacyjnych: Rada Naukowa, Komisje, Grupy Robocze.
 2. Wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, za wyjątkiem Rady Naukowej, powoływane, organizowane, zarządzane i likwidowane są przez Zarząd. Rada Naukowa powoływana i likwidowana jest przez Walne Zebranie Członków.
 3. Działalność jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia musi być zgodna ze Statutem, regulaminami wewnętrznymi i przepisami obowiązującego prawa.

Rada Naukowa

§ 28

 1. Zadaniem Rady Naukowej jest pomoc w realizacji statutowych celów naukowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Rady Naukowej pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Do Rady Naukowej należeć mogą członkowie Stowarzyszenia i osoby niebędące członkami. Pracami Rady Naukowej kieruje osoba, posiadająca minimum stopień naukowy doktora.
 4. Kandydatów do Rady Naukowej wskazuje Zarząd po uzyskaniu zgody kandydata, który jest zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

§ 29

 1. Zarząd może powoływać Komisje i Grupy Robocze. W tym celu Zarząd powołuje Przewodniczącego Komisji lub Grupy Roboczej, który kieruje nią przy pomocy zespołu osób powołanych przez Zarząd.
 2. Grupy Robocze organizują i prowadzą działalność badawczo – naukową w zakresie subdyscypliny szczegółowej, określonej przez Zarząd.
 3. Komisje powołuje się do rozwiązywania, monitorowania lub wypracowywania stanowiska Stowarzyszenia wobec określonego problemu organizacyjnego, finansowego, bądź jurydycznego, który dotyczy bezpośrednio działalności Stowarzyszenia, w tym w celu tworzenia zasad, standardów rynkowych i formułowania opinii w zakresie służącym rozwojowi, popularyzacji wiedzy na temat środowiska pracy oraz certyfikacji.
 4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
 5. Do Komisji mogą należeć wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.
 6. Zarząd powołując Komisję lub Grupę Roboczą może nadać jej regulamin.

Rozdział VI. Majątek i gospodarka finansowa

§ 30

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 5. dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 31

Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 27 marca 2018 r.